ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 19 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2 25 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3 9 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
4 23 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
5 3 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563