ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 8 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 26 พฤษภาคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
3 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 19 มกราคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
5 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
6 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
7 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
8 22 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563