ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 20 สิงหาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564
2 13 ธันวาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =

Post comment