ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 29 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 23 ธันวาคม 2557 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
3 30 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
4 28 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
5 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
6 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
7 22 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
8 6 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
9 30 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564