ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 11 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 10 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 19 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 22 กุมภาพันธ์ 2560  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
5 21 เมษายน 2560  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
6 12 พฤษภาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
7 22 ธันวาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560
8 6 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
9 11 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
10 12 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
11 8 ธันวาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564