ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 11 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 17 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 18 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 18 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 18 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 18 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 29 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563