ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 21 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 25 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 24 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 26 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 26 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 29 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
7 29 มีนาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564