ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 25 ธันวาคม 2557 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2557
2 23 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 12 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 18 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 18 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 18 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 3 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
8 19 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564