ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2 27 พฤศจิกายน 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
3 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
4 8 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
5 27 สิงหาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
6 9 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
7 25 มิถุนายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + twelve =

Post comment