ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 14 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 17 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 12 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 11 เมษายน 2551 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
6 12 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 2 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563