ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 3 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 2 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 4 พฤศจิกายน 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
4 5 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
5 11 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
6 5 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
7 4 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
8 6 สิงหาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
9 16 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
10 8 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
11 15 พฤศจิกายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564