ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 24 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 23 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 24 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 24 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 23 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 7 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
8 22 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564