ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 29 พฤษภาคม 2557  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 28 พฤษภาคม 2558  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 30 มีนาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
4 29 พฤษภาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 29 มกราคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
6 28 พฤษภาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
7 14 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
8 3 กันยายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563