ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 3 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 5 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 5 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 25 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 23 กันยายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
7 30 ตุลาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
8 17 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
9 23 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10 26 ตุลาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564