ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 11 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 10 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 19 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 24 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
5 12 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
6 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
7 4 กันยายน 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
8 18 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
9 25 มิถุนายน 2563 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ประจำปี 2563
10 26 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563