ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 4 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 2 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 3 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 4 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 4 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 2 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
8 9 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
9 26 สิงหาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564