ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 9 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
2 23 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
4 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562