ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 9 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
2 23 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 30 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563