ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 22 กรกฎาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 17 พฤษภาคม 2560 การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2560