บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 19 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) “TRC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “MPG”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 15 พฤศจิกายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท “BTSGIF”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 กรกฎาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2562

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) “COTTO”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 22 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 29 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) “TMB”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 12 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 23 กันยายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 3 28 พฤศจิกายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย “SPF”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) “OSP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) “TWPC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 27 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563