ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ “LHSC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 10 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ “TCIF”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 22 กรกฎาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 2 17 พฤษภาคม 2560 การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2560