บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) “S”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 23 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) “NOBLE”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 23 ธันวาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 2 28 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) “SIRI”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) “TRC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) “COTTO”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 22 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 29 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 3 29 มีนาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย “SPF”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา “URBNPF”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) “JCK”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 28 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 3 2 พฤศจิกายน 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 4 19 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) “TICON”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1  25 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) “UV”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 17 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 19 กรกฎาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 3 17 มกราคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563