บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) “COTTO”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 22 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 29 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย “SPF”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา “URBNPF”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) “JCK”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 28 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) “TICON”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1  25 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) “UV”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 17 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 19 กรกฎาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 3 17 มกราคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท “AIMIRT”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ “GLANDRT”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 2 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “TOA”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 2 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 3 7 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “RCI”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 2 22 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 3 29 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563