บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “CPL”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 28 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) “DOD”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 30 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 23 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 3 29 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 4 20 ตุลาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) “B52”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 23 กันยายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 3 24 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 4 12 มกราคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) “TNR”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 19 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) “FANCY”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 2 5 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 3 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 4 16 ตุลาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 5 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562