บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “MPG”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 15 พฤศจิกายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท “BTSGIF”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 กรกฎาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2562

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) “LRH”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2 27 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “SPA”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “TKS”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 15 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 3 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 4 29 พฤษภาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) “RP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 5 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 11 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3 30 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 4 30 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) “TBSP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 20 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 19 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 24 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 20 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 17 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 28 พฤษภาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) “HMPRO”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 10 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 9 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 7 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 5 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 5 9 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 6 9 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) “BH”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 29 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 29 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 3 30 พฤศจิกายน 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 4 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 5 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 6 25 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 7 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 8…

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) “LPH”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 2 24 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 3 13 พฤศจิกายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 4 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 5 22 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562