บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) “IEC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 2 30 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 3 25 มกราคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) “BGRIM”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 2 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 3 10 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) “GULF”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 2 27 พฤศจิกายน 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 3 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 4 8 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) “WHAID”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 30 มิถุนายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3 29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 4 13 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) “TSE”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 19 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) “GLOW”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) “BPP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 3 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 2 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3 2 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 4 19 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “IFEC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 14 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 2 2 พฤษภาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 3 8 สิงหาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกู้ 2560 4 25 ธันวาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) “BCPG”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 4 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 13 มิถุนายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 3 24 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 4 2 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) “SEAOIL”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 8 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2 26 พฤษภาคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 3 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 4 19 มกราคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 5 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 6 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 7 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 8…