บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “RATCH”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 21 ตุลาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) “WP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 27 พฤษภาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) “WHAUP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 10 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 2 21 ธันวาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 3 20 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) “IEC”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 2 30 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 3 25 มกราคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 4 26 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) “BGRIM”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 2 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 3 10 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) “GULF”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 2 27 พฤศจิกายน 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 3 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 4 8 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 5 27 สิงหาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 6 9 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 7 25 มิถุนายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) “WHAID”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 30 มิถุนายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3 29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 4 13 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 5 21 ธันวาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 6 26 เมษายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) “TSE”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 19 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) “GLOW”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) “BPP”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 3 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 2 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3 2 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 4 19 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 5 2 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564