บริการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคุณภาพ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของท่าน เป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อการกำกับกิจการที่ดี เรามีบริการจัดหาอุปกรณ์งานประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคุณภาพ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ตลาดหลักทรัพย์ได้รณรงค์และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ

การประชุมผู้ถือหุ้นให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด “การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม”

เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น คุณควรเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวคุณก่อน นั่นก็คือ ศึกษาข้อมูลในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ที่บริษัทจัดส่งให้

หลายคนคงสงสัยกันว่า หนังสือชี้ชวนกับรายงานประจำปีแตกต่างกันอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร?

หนังสือชี้ชวนกับรายงานประจำปีแตกต่างกันอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร? สำหรับกรณี “หนังสือชี้ชวน” … เป็นสารสนเทศที่อาจมีความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “SPA”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) “POLAR”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 29 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) “WHAID”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 30 มิถุนายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3 29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) “TSE”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 19 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) “TPBI”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 24 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2 28 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3 19 พฤศจิกายน 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 4 27 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) “TNR”

ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม 1 19 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560