เกี่ยวกับเรา

มาตรฐานการให้บริการ


….

บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“INV”) มีมาตรฐานในการให้บริการดังนี้

บริการสาธิตและแนะนำระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น : เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจระบบและรับทราบขอบเขตการให้บริการ ทางบริษัทฯ ยินดีสาธิตระบบประชุมผู้ถือหุ้นให้กับลูกค้าที่สนใจ หรือลูกค้าที่ต้องการใช้บริการทุกบริษัท

บริการสำรวจ โรงแรมหรือสถานที่จัดงานประชุม : สำหรับลูกค้าที่ตกลงใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นกับทางบริษัทฯ ทางเรายินดีส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจสถานที่ในการจัดประชุม เพื่อแนะนำรูปแบบการจัดวางจุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จุดนับคะแนน และห้องจัดประชุม เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถกำหนดและจัดวางรูปแบบของสถานที่จัดงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดเตรียมอุปกรณ์ การแสดงภาพ การประเมินอุปกรณ์สำหรับจัดงานอีกด้วย

บริการปรับหน้าจอ ให้ใกล้เคียงกับ website บริษัท : เพื่อให้หน้าจอแสดงผลผู้เข้ารวมประชุมและหน้าจอแสดงผลคะแนน มีรูปแบบและสีสัน ใกล้เคียงตาม Website ของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์องค์กร

การออกบัตร : เพื่อออกบัตรประเภทต่างๆให้กับลูกค้า โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขในการออกบัตร เช่น

– บัตรรับอาหาร : ลูกค้าสามารถกำหนดข้อความบนบัตรและกำหนดรูปแบบการออกบัตรได้ เช่น ให้ออกบัตรตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือให้ออกบัตรตามผู้มาประชุม เป็นต้น
-บัตรรับของ : ลูกค้าสามารถกำหนดข้อความบนบัตรรับของและกำหนดรูปแบบการออกบัตรได้ เช่น ให้ออกบัตรตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือให้ออกบัตรตามผู้มาประชุม เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบการรับของได้โดยการต้องตั้งจุดลงทะเบียนแลกรับของ โดยการยิง Barcode บนบัตร และสามารถออกรายงานได้
-บัตร Contact Card / บัตรเยี่ยมชมกิจการ : ใช้สำหรับให้ผู้ถือหุ้น กรอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับในกรณีต่างๆเช่น นัดหมายเยี่ยมชมกิจการ จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี หรือของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นในภายหลัง เป็นต้น
-บัตรคำถาม/ข้อเสนอแนะ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางบริษัทได้

-การออกบัตร QR Code: เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสื่อต่างๆ ลงบนบัตรเช่น QR Code ของ Website , Company Facebook , รายงานประจำปี, Email , MAP Location , E-book ผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ Scan QR Code เพื่อเข้าดูข้อมูลที่กำหนดไว้บนบัตร

บริการแสดงผล 2 ภาษา หน้าจอผู้ร่วมประชุมและหน้าจอผลคะแนน : ลูกค้าสามารถกำหนดการแสดงผลสำหรับหน้าจอผู้ร่วมประชุมและหน้าจอผลคะแนนในรูปแบบของภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้

บริการ Script สำหรับอ่านองค์ประชุมและผลคะแนน : ระบบประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดทำ Script มาตรฐานสำหรับแจ้งองค์ประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระ โดยที่ลูกค้าสามารถกำหนดและปรับเปลี่ยน Script การอ่านองค์ประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระได้

บริการการแยกบัตรลงคะแนน (ใบ Vote) : ลูกค้าสามารถกำหนดรูปแบบการการคัดแยกบัตรลงคะแนนได้ เช่น คัดแยกตามวาระ , คัดแยกตามการลงคะแนน เป็นต้น

จัดเรียงเอกสารการประชุม : ลูกค้าสามารถกำหนด รูปแบบการการคัดแยกเอกสารการประชุมได้เช่น ตามลำดับการลงทะเบียน , คัดแยก มาด้วยตนเอง และมอบอำนาจ เป็นต้น