บริการของเรา

บริการระบบที่ใช้ในการประชุม


ระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM-iServ) ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร (one stop service)

โดยครอบคลุมการทำงานต่างๆดังนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม :

สามารถลงทะเบียนด้วย Barcode (แถบ Barcode ปรากฎในหนังสือเชิญประชุม)การค้นหาข้อมูลผู้ถือหุ้นด้วยชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน หรือจำนวนหุ้น เพื่อทำการลงทะเบียนและออกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบประชุมผู้ถือหุ้นสามารถรองรับได้ทั้งหุ้นสามัญและ Preferred Stock

ประมวลผลและนับคะแนน :

เจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบในการประมวลผลนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนที่ส่งมา เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถรองรับการคำนวนการออกเสียงแบบ one-share-one-vote การนับคะแนนแบบ Cumulative ในวาระกรรมการ และการจัดการข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ออกรายงานสรุปผลการประชุม :

ประมวลผลและออกรายงานในรูปแบบ Excel ,PDF file และบันทึกลงบนแผ่น CD ให้กับลูกค้า