เกี่ยวกับเรา

ขอบเขตการให้บริการโปรแกรมจัดประชุมผู้ถือหุ้น 


….

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์(ประเทศไทย) จำกัด (“INV”) ตกลงให้บริการระบบโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (“ระบบประชุมผู้ถือหุ้น”) รวมทั้งมีหน้าที่ปฏิบัติ และความรับผิดชอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในขอบเขตการให้บริการ และให้มีการตกลงเห็นชอบร่วมกันระหว่าง INV และบริษัทผู้ขอใช้บริการ (“บริษัท”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.โปรแกรมระบบประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 จัดให้มีการตรวจสอบสิทธิและระดับการเข้าใช้งานในระบบประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่นับคะแนน

1.2 จัดให้มีระบบการลงทะเบียนทั้งแบบที่มาด้วยตนเอง และมอบอำนาจทั้งในรูปแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

1.3 จัดให้มีระบบการลงทะเบียนทั้งแบบอ่านด้วยบาร์โค๊ต และค้นหาจากข้อมูลในบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือ จำนวนหุ้น

1.4 จัดให้มีการพิมพ์ใบลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถจัดพิมพ์ใบลงคะแนนใบใหม่ ให้กับผู้ถือหุ้นกรณีที่ใบลงคะแนนเดิมสูญหาย หรือชำรุด

1.5 จัดให้มีระบบการนับคะแนนทั้งในรูปแบบ One-Share-One-Vote และแบบ Cumulative

1.6 จัดให้ระบบแสดงจำนวนผู้ร่วมประชุมที่มีการลงทะเบียน จำนวนหุ้นรวมที่มีการลงทะเบียน และเทียบสัดส่วนกับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดของบริษัทตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในระบบประชุมผู้ถือหุ้น

1.7 จัดให้มีระบบบันทึกผลคะแนนในรูปแบบบาร์โค้ด และแสดงผลคะแนนแยกตามรายวาระตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในระบบประชุมผู้ถือหุ้น

1.8 มีการเก็บข้อมูลผลการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในระบบของ INV เป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังวันประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง

2. อุปกรณ์ในการจัดประชุม

2.1 INV ให้บริการเช่าอุปกรณ์สำหรับใช้ร่วมกับระบบประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทแจ้งความประสงค์ให้ INV จัดเตรียมอุปกรณ์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

2.2 ในกรณีที่บริษัทจัดเตรียมอุปกรณ์ Server เพื่อใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทาง INV มีหน้าที่ติดตั้งระบบประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าใน Server ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ ก่อนวันจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบล่วงหน้า

2.3 บริษัทสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุม ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่บริษัทแจ้งความประสงค์กับทาง INVเพื่อนำมาใช้ในงานประชุมได้ โดยบริษัทจะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ที่เตรียมมาเอง

3. บุคลากรในการประชุม

3.1 INV ให้บริการจัดหาพนักงานต้อนรับและอำนวยความสะดวก(“พนักงานต้อนรับและอำนวยความสะดวก”) โดยมีหน้าที่ในการต้อนรับ อำนวยความสะดวก และแนะนำขั้นตอน เงื่อนไขในการลงทะเบียน การแสดงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน

3.2 INV ให้บริการจัดหาพนักงานเก็บบัตรลงคะแนน(“เก็บบัตรลงคะแนน”) โดยมีหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน โดยเก็บบัตรลงคะแนนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

3.3 INV ให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียน (“เจ้าหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียน”) โดยมีหน้าที่ในการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และมอบอำนาจหน้าห้องประชุม

3.4 INV ให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ในการนับคะแนน (“เจ้าหน้าที่ Admin”) โดยมีหน้าที่นับคะแนนในห้องประชุม ควบคุมระบบประชุมผู้ถือหุ้นให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดการประชุม และจัดเตรียมผลสรุปคะแนนวาระทั้งหมดของบริษัทหลังจากการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

3.5 INV ให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (“เจ้าหน้าที่เทคนิค”) โดยมีหน้าที่การติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ INV จัดหาในข้อ 2.1 ให้พร้อมใช้งานก่อนเวลาเริ่มลงทะเบียนที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 ให้ใช้งานได้ตลอดการประชุม ยกเว้นในกรณีที่บริษัทเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีหน้าที่จัดหาเจ้าหน้าที่เทคนิคในการตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

3.6 บริษัทจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการเก็บบัตรลงคะแนน ตรวจสอบบัตรลงคะแนนก่อนการบันทึกผลคะแนน และตรวจสอบผลคะแนนที่เจ้าหน้าที่ Admin บันทึกในระบบประชุมผู้ถือหุ้น

3.7 บริษัทจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลคะแนนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหน้าที่ Admin จัดเตรียมหลังเสร็จสิ้นการประชุมและหากมีข้อแก้ไขบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ INV ดำเนินการทันที

3.8 บริษัทสามารถจัดเตรียมบุคลากรในข้อ 3.3 ได้โดยเจ้าหน้าที่ Admin ของ INV ให้บริการอบรมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมจัดประชุม โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม