เกี่ยวกับเรา

ประวัติและที่มาของบริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM Voting Service)


….

ในเริ่มต้น บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์(ประเทศไทย) จำกัด (“INV”) ได้พัฒนาระบบร่วมกับเครือซิเมนต์ไทย เพื่อใช้สำหรับจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย โดยได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ในการประชุม

ต่อมาบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ต้องการให้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้กับบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ จึงได้จัดหาระบบประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้มาตรฐาน ตรงตามเงื่อนไข กฏข้อบังคับ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เลือกบริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้ดำเนินการให้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้การให้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะเวลา 5 ปี

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นมายาวนานกว่า 12 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าใจทุกขั้นตอนในการจัดประชุมได้เป็นอย่างดี เรายินดีให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา ดูสถานที่จัดงาน แนะแนวทางการลงทะเบียน นับคะแนน และการออกรายงานสรุปผลการประชุม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้พัฒนาบริการและระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับเงื่อนไขต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อภาพลักษณ์และการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทลูกค้า