หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ตลาดหลักทรัพย์ได้รณรงค์และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ